• امروز : شنبه - ۸ مهر - ۱۴۰۲

چرخه‌ انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی سال ۲۰۲۳ اعلام شد

  • 03 آبان 1401 - 12:57
چرخه‌ انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی سال ۲۰۲۳ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی و قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳ در حالی اعلام شد که نتایج و عملکرد کشتی گیران در این چرخه مبنای تصمیم گیری فنی در چرخه المپیک پاریس خواهد بود. همچنین عدم رعایت چرخه از سوی کشتی گیران حکم خروج از آن را خواهد داشت
بر این اساس متن این چرخه به شرح زیر است:
مدیریت فدراسیون کشتی از روز آغاز به کار بر اجرای عدالت در نحوه‌ی انتخاب اعضای تیم‌های ملی اعتقاد داشته و در این راستا چرخه انتخابی تیم ملی کشتی تدوین شده است.فدراسیون کشتی بر موضوع عدالت محوری اعتقاد راسخ دارد اما باورش این است که عدالت برای همه یکسان نیست، بلکه هر فرد به اندازه میزان آورده اش دریافتی خواهد داشت. با این نگاه چرخه انتخابی تم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۲۳، رقابت‌های بازی‌های آسیایی چین ۲۰۲۳ و رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۳ به شرح زیر اعلام می‌گردد:ماده یک- نکات مورد تأکید کادر فنی:
بند ۱- توجه به اینکه خروجی این چرخه، انتخاب نفرات ملی پوش جهت رقابت‌های ذکر شده در سال فنی ۲۰۲۳ خواهد بود، نتایج و عملکرد کشتی گیران در مسابقات ذکر شده، در چرخه سال آینده جهت حضور در رقابت‌های المپیک ۲۰۲۴ مبنای تصمیم گیری فنی خواهد بود.بند ۲- کشتی گیران ملی پوش اوزان دهگانه رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان ورود خود را از حضور در یک رقابت بین المللی (زمستان سال ۱۴۰۱) که با نظر کادر فنی تعیین می‌شود آغاز می‌کنند و در صورت عدم حضور در مسابقات بین المللی تعیین شده، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.بند ۳- تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی به غیر از نفرات معاف شده شامل: ملی پوشان رقابت‌های قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۲ صربستان و نفرات مدال آور رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۲۲ اسپانیا، باید حضور فنی خود را از رقابت‌های قهرمانی کشور آغاز نمایند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه انتخابی خواهند بود. بدیهی است در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج شده و شانسی برای ملی پوش شدن نخواهند داشت.بند ۴- اعضای تیم ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان بر اساس این چرخه و چرخه انتخابی تیم ملی جوانان انتخاب خواهند شد.بند ۵- با هدف بهره برداری از ظرفیت‌های فنی کشتی کشور، کشتی گیران مستعدی که در طی رقابت‌های قهرمانی کشور جوانان از سوی کادر فنی شناسایی شوند جهت ارزیابی به رقابت‌های بین المللی اعزام خواهند شد. در این راستا در صورت کسب نتایج مطلوب مجوز حضور در رقابت‌های جام تختی را کسب خواهند نمود.بند ۶- چنانچه کشتی‌گیری با مصدومیت مواجه شود، فقط تائید پزشک معتمد فدراسیون ملاک خواهد بود و کادر فنی پس از بررسی مستندات در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.ماده ۲- مراحل چرخه انتخابی:
چرخه انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های فوق الذکر شامل ۵ مرحله و به شرح زیر است:
مرحله اول: رقابت‌های قهرمانی کشورمرحله دوم: رقابت‌های بین المللیمرحله سوم: رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیامرحله چهارم: قابت های بین المللی جام تختیمرحله پنجم: مرحله نهاییماده ۳- رقابت‌های قهرمانی کشور (مرحله اول):
بند ۱: رقابت‌های قهرمانی کشور طی روزهای ۳۰ آذر لغایت ۲ دی ماه سال ۱۴۰۱، بدون ارفاق وزن برگزار و حضور تمامی نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی است.تبصره ۱: ملی پوشان رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان و مدال آوران رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۲ اسپانیا، از حضور در این مسابقات معاف هستند.بند ۲: کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور را خواهند داشت:الف) ملی پوشان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا، بازی‌های کشورهای اسلامی، قهرمانی جوانان جهان، جهانی زیر ۲۳ سال و دانشجویان جهان در سال ۲۰۲۲ب) کشتی‌گیرانی که از سوی هیأت کشتی در قالب تیم استان‌ها (۳۱ استان) به مسابقات اعزام می‌شوند.ج: سهمیه استان‌ها:هر استان اجازه دارد با یک تیم کامل شامل ۱۰ کشتی‌گیر، در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.تبصره: با توجه به این‌که استان‌های خوزستان، فارس، مازندران، قم و تهران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان نماینده داشته‌اند، علاوه بر یک تیم کامل، به این استان‌ها به شرح زیر سهمیه مازاد تعلق می‌گیرد:۱- خوزستان: ۶ کشتی‌گیر۲- فارس: ۶ کشتی‌گیر۳- مازندران: ۴ کشتی‌گیر۴- قم: ۲ کشتی گیر۵- تهران: ۲ کشتی گیربند ۳: خروجی مسابقات قهرمانی کشورالف) نفر اول ضمن کسب مجوز حضور مستقیم در جام تختی به همراه ملی پوشان رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ صربستان که صاحب مدال نشدند و نفرات مدال آور رقابت‌های زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۲ اسپانیا به رقابت‌های بین المللی (بهمن ۱۴۰۱) اعزام خواهد شد. (نفرات اول اوزان دهگانه قهرمانی کشور، ۷ ملی پوش بدون مدال صربستان، ۶ مدال آور اسپانیا)ب) نفرات دوم، سوم مشترک و پنجم مشترک مجوز حضور مستقیم در جام تختی را به دست خواهند آورد.ج) پس از ارزیابی کمیته فنی مسابقات قهرمانی کشور، به برخی از کشتی گیران حاضر در این مسابقات که عملکرد قابل قبولی داشتند، مجوز حضور در جام تختی داده خواهد شد.ماده ۴- رقابت‌های بین المللی (مرحله دوم):
بند ۱: رقابت‌های بین المللی که طی زمستان سال ۱۴۰۱ برگزار خواهند شد، ملاک خواهند بود.بند ۲: خروجی رقابت‌های بین المللیتبصره ۱: بر اساس بخش الف، بند ۳ ماده ۳ چرخه، (کشتی گیران قید شده) در رقابت‌های بین المللی (بهمن ۱۴۰۱) حضور خواهند داشت. نفر برتر مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را کسب خواهد نمود.تبصره ۲: کشتی گیران مدال آور رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ صربستان (محمدرضا گرایی، هادی ساروی، امین میرزازاده) در یک رقابت بین المللی در زمستان سال ۱۴۰۱ شرکت خواهند نمود.ماده ۵- رقابت‌های قهرمانی آسیا (مرحله سوم):
بند ۱: رقابت‌های قهرمانی آسیا ۸ لغایت ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.بند ۲: با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (که در ادامه متن چرخه آمده است) کسب مدال در برخی اوزان، در انتخاب نفرات به عنوان ملی پوش و یا راهیابی آنها به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تأثیر مستقیم دارد.ماده ۶ – رقابت‌های بین المللی جام تختی (مرحله چهارم):
بند ۱: رقابت‌های بین المللی جام تختی در دهه میانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می‌شود.بند ۲: کشتی‌گیرانی که از حضور در این مرحله معاف هستند:الف) کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان به مدال رسیده‌اند. (۳ نفر)ب) با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه)، با ارزیابی کادر فنی مدال آوران برخی از اوزان در رقابت‌های قهرمانی آسیا از حضور در جام تختی معاف خواهند بود.بند ۳: کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در این مرحله را دارند:الف) نفرات دوم، سوم مشترک، پنجم مشترک و نفرات منتخب کادر فنی در اوزان دهگانه رقابت‌های قهرمانی کشورب) کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ به مدال نرسیده‌اند.ج) کشتی‌گیرانی که در مرحله دوم (رقابت‌های بین المللی بهمن ماه) چرخه انتخابی تیم ملی موفق به کسب مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ نشده اند.د) امید آرامی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در رقابت‌های جهانی اسپانیا ۲۰۲۲بند ۴: خروجی رقابت‌های بین المللی جام‌تختینفر اول این رقابت‌ها به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد.تبصره: با توجه به اینکه قبل از مسابقات بین المللی کشتی جام تختی، کلیه نفرات در رقابت‌های مختلف محک خورده اند، اگر دارنده مدال طلای جام تختی، عملکردش در این رقابت‌ها در ارزیابی که از سوی کادر فنی بعمل خواهد آمد مثبت و قابل قبول باشد، ملی پوش این وزن می‌شود.ماده ۷- مرحله نهایی (مرحله پنجم):
بند ۱: مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نیمه دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.بند ۲: این رقابت‌ها یا به صورت دیدارهای رو در رو یا اعزام به یک رقابت بین المللی برگزار خواهد شد. (در توضیحات اوزان دهگانه که در ادامه همین مطلب قابل مشاهده است، به صورت مفصل و کامل در این خصوص شرح داده شده است.)ماده ۸ – توضیحات در مورد اوزان دهگانه:الف – اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۷۲، ۷۷، ۸۲ و ۸۷ کیلوگرمچرخه انتخابی تیم ملی در این اوزان به شرح زیر تعریف شده است:بند ۱: کشتی گیران ملی پوش اوزان فوق در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ صربستان و نفرات مدال آور رقابت‌های زیر ۲۳ سال جهان از حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور معاف می‌باشند.بند ۲: نفرات اول اوزان دهگانه رقابت‌های قهرمانی کشور به همراه نفرات قید شده در بند ۱ ماده ۸، در رقابت‌های بین المللی (بهمن ۱۴۰۱) حضور خواهند داشت. نفر برتر مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را کسب خواهد نمود.حالت اول – اگر نفر منتخب این اوزان بتواند در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در ایران برگزار شود، دارنده مدال رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۳ با قهرمان جام تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر مدال آور قهرمانی آسیا در ۱ کشتی از ۳ مبارزه برنده شود، ملی‌پوش خواهد شد، اما قهرمان جام تختی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی باید به ۲ پیروزی از ۳ مبارزه دست پیدا کند.تبصره: اگر دارنده مدال آسیا، عملکردش در این رقابت‌ها در ارزیابی که از سوی کادر فنی بعمل خواهد آمد مثبت و قابل قبول باشد، ملی پوش این وزن می‌شود.حالت دوم- اگر نفر منتخب این اوزان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال دست پیدا نکنند، باید در جام تختی حضور پیدا کنند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر در جام تختی به مدال طلا برسد، به عنوان ملی‌پوش معرفی خواهد شد. در غیر این صورت کشتی گیری که در جام تختی به مدال طلا می‌رسد، با ارزیابی کادر فنی ملی پوش این وزن خواهد شدتبصره ۱: اگر نفر اول جام تختی غیر ایرانی باشد، ۳ نفر (دارنده مدال نقره و برنز مشترک) به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا می‌کنند، در صورتی‌که قرار باشد رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، به صورت دوره‌ای خواهد بود.تبصره ۲: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی‌گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی‌گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی‌گیر مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد.
ب: اوزان ۶۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرمبا توجه به کسب مدال مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان توسط محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده چرخه انتخابی تیم ملی در این اوزان به شرح زیر تعریف شده است:بند ۱- مدال آوران رقابت‌های مذکور از رقابت‌های قهرمانی کشور و جام تختی معاف هستند.بند ۲- مدال آوران مورد اشاره مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارند، اما شرط حضورشان در این مرحله، شرکت در یک رقابت بین المللی (زمستان سال ۱۴۰۱) با نظر کادر فنی است.حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور در این اوزان بتواند در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهند شد و به همراه نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم ملی را به دست خواهند آورد و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برنده این دو کشتی‌گیر به مصاف کشتی گیران مدنظر خواهند رفت که در این مرحله محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده با یک پیروزی به دوبنده تیم ملی خواهند رسید؛ اما حریف‌هایشان برای ملی پوش شدن باید به ۲ پیروزی از ۳ مبارزه دست پیدا کنند.حالت دوم- اگر ملی‌پوش این اوزان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال نقره و برنز برسند، فقط در صورتی‌که در جام تختی به مدال طلا برسند، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را کسب خواهند کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در صورتی‌که محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در ۱ مبارزه از ۳ دیدار برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهند آورد، اما حریف‌هایشان برای ملی‌پوش شدن باید به ۲ پیروزی از ۳ مبارزه دست پیدا کنند.حالت سوم- اگر ملی‌پوش این اوزان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به هیچ مدالی دست پیدا نکنند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی را به دست نیاورند، از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی محروم خواهند شد و فقط نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در صورتی‌که محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در ۱ مبارزه از ۳ دیدار برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهند آورد، اما حریف‌هایشان برای ملی‌پوش شدن باید به ۲ پیروزی از ۳ مبارزه دست پیدا کند.تبصره: با توجه به نزدیکی بازی‌های آسیایی و رقابت‌های قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳ برای انتخاب ملی پوش دوم در صورتی که نفرات دوم و سوم مشترک ایرانی باشند مجوز حضور در مرحله نهایی به ۳ کشتی گیر داده می‌شود که در این مرحله کشتی گیران به صورت دوره‌ای با هم رقابت می‌نمایند که نفر اول به عنوان ملی پوش دوم انتخاب می‌شود.حالت چهارم- اگر نماینده کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی به کشتی‌گیر غیر ایرانی برسد، به هیچ کشتی‌گیری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده نخواهد شد و محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده به عنوان ملی پوشان این اوزان معرفی خواهند شد.ماده ۹- توضیحات پایانی:بند ۱- این احتمال وجود دارد که با صلاحدید کادر فنی کشتی گیران منتخب در مرحله نهایی به جای رقابت در داخل کشور، به یک رقابت بین المللی اعزام شوند و کشتی گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.بند ۲- پس از پایان چرخه انتخابی تیم ملی و اجرای تمامی شرایط اعلام شده در اوزان دهگانه، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با توجه به اهمیت و ارجحیت رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی اسامی نفرات منتخب جهت حضور در این دو رقابت را اعلام می‌نماید.بند ۳- با توجه به اعزام تیم‌های ملی به دو رقابت بازی‌های آسیایی و جهانی در سال ۲۰۲۳ این احتمال وجود دارد که به هر نحوی (شرایط پیش بینی نشده) خروجی چرخه به مشخص شدن نفر برتر ختم نشود که در این صورت کادر فنی پس از بررسی نتایج سایر کشتی گیران در چرخه نظر خود را اعلام خواهد کرد.بند ۴- کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی تأکید ویژه ای بر روی رعایت نظم و انضباط و مسائل اخلاقی در اردوها و مسابقات دارد و بر این اساس در مورد کشتی گیرانی که این موارد را رعایت نکرده و مشارکت و انگیزه لازم را در انجام تمرینات ندارد، تصمیم گیری لازم به عمل می‌آید و قطعاً این موضوع تأثیر مستقیم در انتخاب کشتی گیران برای حضور در رقابت‌های پیش رو دارد.

لینک کوتاه : https://kalannews.ir/?p=31761

برچسب ها

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.