به گزارش مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسکواش، روز نخست از رقابت های جام ستارگان پدل خانم ها در باشگاه پاس تهران برگزار شد که نتایج زیر بدست آمد.
عاطفه صدری – تاج ماه دادالهی ۲ / مهتاب امیری – سمانه اسماعیلی ۰
صحابه فرد – بنفشه مرادی ۲ / حانیه صادقی – نسترن کوهبین ۰
پریسا شکاری – سحر درفشی ۲ / پگاه رضایی – عسل جورابلو ۰
دنیا طاحونه چی – ندا محمد تقی پور ۲ / یاس علوی – مهتاب کریمی ۰
زینب آوک – آیسان آبسالان ۲ / عاطفه صدری – تاج ماه داداالهی ۰
عاطفه صدری – تاج ماه داداالهی ۲ / مهتاب امیری – سمانه اسماعیلی ۰
زینب آوک – آیسان آبسالان ۲ / صبا کیوان – فاطمه مرادی خوشبخت ۰
صبا کیوان – فاطمه مرادی خوشبخت ۲ / سهیلا سروش – ناهید بارفروش ۰
هانیه صادقی – نسترن کوه بین ۲ / مهدیه نوربهار – دینا موسوی ۰
پگاه رضایی – عسل جورابلو ۲ / روناز رغبتی – رودابه سلیمانی ۰
حانیه صادقی – نسترن کوهبین ۲ / رودابه سلیمانی – روناز رغبتی ۰
یاس علوی – مهتاب کریمی ۲ / سهیلا سروش – ناهید بارفروش ۰
پگاه رضایی – عسل جورابلو ۲ / مهدیه نوبهار – دینا موسوی ۰
صبا کیوان – فاطمه مرادی ۲ / مهتاب امیری – سمانه اسماعیلی ۰
صحابه فرد – بنفشه مرادی ۲ / حانیه صادقی – نسترن کوه بین ۰