به گزارش خبرگزاری مهر، در احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، معاونین «پشتیبانی»، «فنی و مهندسی»، «مشارکت های مردمی و جذب سرمایه» و همچنین مدیران «حوزه مدیرعامل و روابط عمومی»، «مجموعه های اسکی دیزین و شمشک»، «فنی و اجرایی» و «امور مالی» منصوب شدند.

طی احکامی جداگانه از سوی مهندس علیرضا عاصم یوسفی، آقایان حمیدرضا رحیمی به عنوان معاون پشتیبانی، محمد محب خدایی به عنوان معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه و سعید ابوالفتحی به عنوان معاون فنی و مهندسی این شرکت منصوب گردیدند.

همچنین محسن خمارلو به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مهدی ملک نیا به عنوان مدیر مجموعه های اسکی دیزین و شمشک، شاهین درستکار به عنوان مدیر فنی و اجرایی و سید مهدی قریشی به عنوان مدیر امور مالی این شرکت منصوب شدند.

منبع : مهر