به گزارش ایسنا، حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص امیر عطابخش، مدیر اجرایی تیم فوتبال ذوب‌آهن صادر شد.

حکم کمیته انضباطی به این شرح است:

«در خصوص تخلف انتسابی به آقای امیر عطابخش، مدیر اجرایی تیم ذوب آهن مبنی بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با سایت ها با توجه به مجموعه اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مصاحبه نامبرده و بیان مطالبی از قبیل “هیچ اقدامی برای ریشه کن شدن فساده نشده است”، تخلف انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی و با رعایت ماده ۹۳ و ۹۴ این مقررات یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در ورزشگاه به مدت ۶ ماه و پرداخت ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. رای صادره قابل اجراه بوده و در قسمت محرومیت قطعی و در مورد جریمه نقدی قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت هفت روز نزد کمیته استیناف است.»

انتهای پیام