به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان سومین روز از مسابقات مرحله لیگ برتر پیست پرونده این مسابقات بسته شد. در سومین و آخرین روز رقابت ها گنج خانلو، سپاهان و دانشور به ترتیب در رشته ای اسکرچ، مدیسون و اسپرینت قهرمان شدند.

نتایج کامل رقابت های اولین مرحله لیگ برتر پیست به شرح ذیل می باشد:

* اسکرچ:
۱. محمد گنج خانلو از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
۲. مسعود خاکی از هیات زنجان
۳. بهنام آرین از مس رفسنجان

* مدیسون:
۱. تیم سپاهان اصفهان
۲. تیم پیشگامان کویر یزد
۳. تیم مس کرمان

* اسپرینت:

۱. محمد دانشورخرم از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
۲. احسان خادمی از مس رفسنجان
۳. رضا رشنو از پیشگامان کویر یزد

* تعقیبی تیمی:
۱. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
۲. پیشگامان کویر یزد
۳. مس رفسنجان

* تیم اسپرینت:

۱. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
۲. مس رفسنجان
۳. پیشگامان کویر یزد

* یک کیلومتر:
۱. احسان خادمی از مس رفسنجان
۲. رضا رشنو از پیشگامان کویر یزد
۳. محمد رحیم آبادی از مس کرمان

* دور امتیازی:

۱. بهنام آرین از مس رفسنجان
۲. بهنام خلیلی خسروشاهی از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
۳. محمد رجبلو از پیشگامان کویر یزد

* تعقیبی انفرادی:

۱. بهنام خسروشاهی از سپاهان اصفهان
۲. علیرضا حقی از پیشگامان کویر یزد
۳. بهنام آرین از مس رفسنجان

* الومینیوم:
۱. محمد گتج خانلو از سپاهان اصفهان
۲. علی لبیب از پیشگامان کویر یزد
۳. محسن رحمانی از مس رفسنجان

* کایرین:

۱. محمد دانشور خرم از سپاهان اصفهان
۲. احمد نصرآبادی از سپاهان اصفهان
۳. حسن حصاری از پیشگامان کویر یزد

منبع : مهر