به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، پس از انتخاب دکتر مهرعلی باران چشمه به عنوان رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ انجام شد، محمدکاظم کوهی و مجتبی جوهری از وزارت ورزش و جوانان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند.

شعبه ۲۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی های انجام شده، ضمن تایید انتخابات فدراسیون زورخانه ای ، در بخشی از رای خود آورده است:

پس از شکایت شاکیان به شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری و با تجدید نظر خواهی وزارت ورزش و جوانان و پس از بررسی های صورت گرفته و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نیز نقض و حکم به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام می شود.

منبع : مهر