احمد مؤمنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی به دو پرونده اتهام مطبوعاتی رسیدگی شد.

وی افزود: پرونده اول مربوط به صاحب امتیاز مهر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیأت منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست.

مؤمنی راد بیان کرد: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری پانا با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیأت منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست.