بهداشت و درمان در کانادا

تمامی شهروندان و ساکنان دائمی واجد شرایط بیمه ی سلامت عمومی هستند، که بیشتر مسائل درمانی را پوشش میدهد. بااینحال، افراد تازه وارد به کانادا ممکن است به این خدمات دسترسی نداشته باشند.

طبق قانون سلامت کانادا، تمامی افراد بیمه شده حق استفاده از منافع ارائه شده ی بیمه در داخل هر استان را دارند. اصطلاح افراد بیمه شده شامل کسانی است که به شکل قانونی برای ۳ ماه ساکن یک استان هستند و حداقل ۱۸۳ روز از سال را در آن زندگی میکنند. گردشگران، بازدیدکنندگان، و افراد در حال انتقال مشمول این قانون نمیشوند. در ادامه با سیستم بهداشت و درمان در کانادا آشنا خواهید شد.
برای تازهواردان، میزان پوشش بیمه بستگی به وضعیت مهاجرت آنها دارد. بااینحال، عموما مهاجران دسترسی محدودی به مراقبتهای بهداشتی رایگان دارند و احتمالا باید هزینهی برخی خدمات و یا بیمه را بپردازند.
نواحی و استانها خدمات درمانی ضروری رایگان ارائه میدهند، ولی محدودیتهایی نیز وجود دارد.
پناهندگان مشمول برنامهی سلامت موقت فدرال میشوند. این برنامه امکانات محدودی را برای افراد تحت محافظت که واجد شرایط بیمههای ناحیهای یا استانی نیستند فراهم میکند، و شامل مراجعات به بیمارستان و پزشک، واکسیناسیون، و مراقبتهای پیش و پس از زایمان است.
کارگران خارجی موقتی که در کانادا کار میکنند، باید توسط کارفرمای خود بیمه شوند.


برنامه ی گستردهی سلامت در کانادا

یک بیمه ی گستردهی سلامت برای کاناداییها تدارک دیده شده تا به عنوان بیمه ی درمانی مکمل، کمبودهای مراقبتهای بهداشتی استانی را پوشش دهد. پیش از درخواست عضویت در این برنامه، باید بیمه ی سلامت استانی خود را فعال کرده باشید.
متاسفانه همه ی کاناداییها تحت پوشش بیمه ی کارفرمای خود نیستند. بسیاری از کارگران خارجی و اعضای خانوادهشان در معرض خطر هزینه‌های بالای درمان هستند که توسط بیمه ی سلامت استانی تامین نمیشوند. این هزینه‌ها شامل مراجعات دندانپزشکی، نسخه‌های دارویی، و دیگر هزینه‌های بهداشتی و درمانی شخصی مربوط به شرایط خاص هستند که بیمه ی استانی آنها را تحت پوشش قرار نمیدهد. نتیجه‌ی این امر، صورتحسابهای درمانی فراوانی است که در صورت داشتن بیمه‌ ی گستردهی سلامت کانادا قابل اجتنابند.

شرکتهای بیمهی کانادایی موجود انواع گوناگونی از برنامههای بیمهی سلامت فردی را ارائه میدهند؛ در نتیجه شما میتوانید برنامهای را که به بهترین نحو با نیازهای شما و خانوادهتان، و بودجهی شما متناسب است انتخاب کنید.


فواید عضویت در بیمهی گستردهی سلامت در کانادا

بیمه ی سلامت منعطف و مقرون به‌صرفه برای کاناداییها
با توجه به این که هر فردی مراقبتهای بهداشتی مختص خود را نیاز دارد، انعطاف بیمه‌های سلامت خصوصی کانادا به شما اجازه میدهد تا تنها هزینه‌های مواردی را که نیاز دارید تحت پوشش آنها قرار بگیرید پرداخت کنید.
بیمه ی سلامت تکمیلی متناسب با استان شماست
پوششدهی بیمه‌های سلامت استانی در کانادا گوناگون است. با توجه به این موضوع، شرکتهای بیمه پوشش‌دهی خود را در هر استان تنظیم کرده‌اند تا بتوانند از شما، فارغ از محل سکونتتان، در برابر هزینه‌های درمانی غیرمنتظره محافظت کنند.
فواید مالیاتی بالقوه برای دارندگان کسبوکارهای کوچک/خویشفرمایان
آیا شما خویشفرما هستید یا کسبوکار کوچک خود را دارید؟ در این صورت میتوانید هزینهی بیمه‌ ی سلامت تکمیلی کانادا را از درآمدتان کسر کنید.
گزینه‌های پرداخت منعطف
 

بیشتر شرکتها گزینه‌های پرداخت منعطفی دارند و کارتهای اعتباری گوناگون از بانکهای سراسر دنیا را میپذیرند. این امر فرایند خرید را تا حد امکان ساده میکند.
 
 

دانشجویان بین‌المللی: بیمه ی سلامت تضمینی در کانادا

 
خدمات بهداشتی و درمانی برای بسیاری از دانشجویان بین‌المللی که در کانادا تحصیل میکنند نیز اهمیت زیادی دارد. تکالیف دانشجویان بین‌المللی پیش از رسیدن به کانادا آغاز میشوند. آنها پیش از پا گذاشتن در کانادا باید ویزای تحصیلی دریافت کنند، برنامه‌های سفر خود را هماهنگ کنند، و برای تحصیلات پیشرو آماده شوند. یکی از مهمترین اقدامات یک دانشجوی بین‌المللی اطمینان یافتن از این است که در طول دوره ی اقامت خود در کانادا تحت پوشش بیمه ی سلامت قرار خواهد داشت.
استانی که یک دانشجو در آن تحصیل خواهد کرد نقش مهمی در نوع بیمه ی سلامتی که او دریافت میکند دارد. در کانادا، هر استانی قوانین مراقبتهای بهداشتی خود را تعیین میکند. به همین دلیل، شرایط مورد نیاز و نوع خدمات ارائه شده به ساکنان از استانی به استان دیگر متفاوت است. دانشجویان، پیش از آمدن به کانادا، باید از شرایط بیمه‌های سلامت آگاه باشند تا بتوانند از تحت پوشش بیمه قرار داشتن در طول دوره ی تحصیل خود اطمینان حاصل کنند.

گزینه‌های خدمات درمانی برای دانشجویان بین‌المللی در کانادا
در کانادا، لازم است دانشجویان یکی از انواع برنامه‌های بیمه ی سلامت را برگزینند، خواه دولتی باشد یا خصوصی.
استانها و نواحی زیر دانشجویان بین‌المللی را تحت پوشش بیمه قرار میدهند:

 • آلبرتا؛
 • بریتیش کلمبیا؛
 • منیتوبا؛
 • نیوفاندلند و لابرادور؛
 • نواحی شمال غربی؛ و
 • ساسکاچوان.


شرایط موردنیاز برای مشمولیت و همچنین انواع خدمات سلامت از استانی به استان دیگر متفاوت است. برای مثال، در منیتوبا، دانشجویانی که ویزای تحصیلی کانادا حداقل ۶ ماهه دارند، مشمول بیمه میشوند. از سوی دیگر، در آلبرتا، ویزای تحصیلی دانشجویان باید حداقل ۱۲ ماه اعتبار داشته باشد تا مشمول بیمه شوند.
برخی استانها، مانند نیوفاندلند و لابرادور، پوشش بیمه ی دانشجویان بین‌المللی را از لحظه‌ی ورودشان به استان آغاز میکنند. در استانهای دیگر، پوشش بیمه پس از گذشت زمانی از سکونت در استان، معمولا ۹۰ روز، آغاز میشود.
استانها و نواحی زیر در حال حاضر دانشجویان بین‌المللی را تحت پوشش بیمه قرار نمیدهند:

 • نیوبرانزویک
 • نوااسکوشیا
 • انتاریو
 • کبک
 • جزیره ی پرنس ادوارد
 • یوکان

دانشجویان در این استانها اغلب باید بیمه ی سلامت خصوصی خریداری کنند. بااینحال، استثنائاتی وجود دارد که به برخی دانشجویان اجازه میدهد برای عضویت در مراقبتهای بهداشتی استانی درخواست دهند. برای نمونه، کبک توافق نامههای خدمات اجتماعی دوجانبهای را با ۹ کشور اروپایی امضا کرده است. دانشجویان این کشورها هنگام تحصیل در این استان میتوانند مشمول مراقبتهای بهداشتی دولتی شوند. همچنین، با این که انتاریو با توجه به برنامهی عمومی اش، دانشجویان را بیمه نمیکند، برنامهای به نام برنامه‌ی بیمه ی سلامت دانشگاه (UHIP) توسط بیشتر دانشگاههای استان اجرا میشود.

همچنین توجه داشته باشید که بازدیدکنندگان از کانادا مانند گردشگران و شرکت‌کنندگان برنامه ی شغلهای موقت تحت پوشش برنامه ی بیمه ی سلامت دولت قرار نمیگیرند. به همین دلیل، لازم است بیمه ی بازدیدکنندگان از کانادا را خریداری کنند تا در صورت نیاز اضطراری به خدمات درمانی ملزم به پرداخت هزینه‌های غیرمترقبه نشوند.