حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با مهر، در خصوص رأی اعتماد به وزرا گفت: پیش از این در اظهار نظری اعلام کرده بودم که احتمالا ۵ وزیر پیشنهادی نمی توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند اما با توجه به نوع فعالیت ها و رایزنی های وزرای پیشنهادی، معتقدم یک یا دو وزیر پیشنهادی احتمالا رأی اعتماد مجلس را کسب نخواهند کرد.

وی افزود: بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی روز سه شنبه به پایان خواهد رسید.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تاکنون هیچ نماینده ای برای مخالفت با وزرای پیشنهادی دفاع، کشور و راه و شهرسازی ثبت نام نکردند لذا نماینده موافقی نیز در جلسه رأی اعتماد صحبت نخواهد کرد و جلسات بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی زودتر به پایان خواهد رسید.