- کلان نیوز
عرضه ۱۹۰ میلیون دلار در سامانه نیما 23 شهریور 1400

عرضه ۱۹۰ میلیون دلار در سامانه نیما

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز مورخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۷۹میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۲۹.۷۷۹ ریال بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.

عرضه ۱۷۳ میلیون دلار در سامانه نیما 17 شهریور 1400

عرضه ۱۷۳ میلیون دلار در سامانه نیما

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۷۳ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تأمین ارز واردات کشور بوده است. امروز مورخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۵۷ میلیون دلار معامله شده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات […]

۳۵۹ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد 07 شهریور 1400

۳۵۹ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، سامانه نیما امروز مورخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰، شاهد عرضه حدود ۳۵۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تأمین ارز واردات کشور بوده است. از عرضه‌های مذکور حدود ۱۶۶ میلیون دلار معامله شده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۳۱.۰۵۷ […]

عرضه ۲۹۵ میلیون دلار در سامانه نیما 18 مرداد 1400

عرضه ۲۹۵ میلیون دلار در سامانه نیما

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز مورخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۱۹۵ میلیون دلار معامله شده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۲۶,۳۷۵ ریال بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.

عرضه ۲۷۸ میلیون دلار در سامانه نیما 17 مرداد 1400

عرضه ۲۷۸ میلیون دلار در سامانه نیما

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۷۸ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تأمین ارز واردات کشور بوده است. امروز مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۱۳۱ میلیون دلار معامله شده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات […]

عرضه ۱۳۵ میلیون دلار در سامانه نیما 09 مرداد 1400

عرضه ۱۳۵ میلیون دلار در سامانه نیما

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز مورخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ سامانه نیما شاهد عرضه حدود ۱۳۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تأمین ارز واردات کشور بوده است. از عرضه‌های مذکور حدود ۴۳ میلیون دلار معامله شده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۲۳,۲۵۸ […]