به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخابات هنرهای رزمی ترکیبی آسیا (MMA) در خصوص تشکیل این انجمن به میزبانی سنگاپور و با حضور یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی و رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی MMA ایران برگزار شد.
در همین نشست که زیر نظر شورای المپیک آسیا (oca) و با حضور کاپیتان حسین المسلم برگزار شد، کاندیداهای سمت‌های مختلف آسیایی معرفی و در پایان رأی گیری، «گوردن تنگ» به عنوان رئیس و یوسف بهتری نیز به عنوان نایب رئیس آسیایی این انجمن انتخاب و معرفی شدند.
بهتری همچنین به عنوان رئیس انجمن فوق در آسیایی میانه انتخاب و معرفی شد.