مهدی فرشادان در گفتگو با مهر، در خصوص ماراتن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، گفت: از میان وزرای معرفی شده به مجلس، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هنوز وضعیت مناسبی برای رای اعتماد مجلس ندارد.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد پس از دفاعیات «باغگلی» تا حدودی نظر نمایندگان نسبت به وی تغییر کرد، افزود: رایزنی های نمایندگان با یکدیگر و با وزرای پیشنهادی نتیجه نهایی رای اعتماد را تعیین می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نمایندگان با توجه به جلساتی که با وزرا در کمیسیون ها و فراکسیون ها داشته اند تصمیم خود را اخذ کرده اند اما دفاع وزرا از برنامه هایشان در صحن علنی و دفاع نهایی رئیس جمهور از وزرای پیشنهادی در تصمیم گیری نهایی مجلس بسیار تاثیر گذار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: فکر می کنم یک یا دو وزیر نتوانند رای اعتماد مجلس را کسب کنند.