به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و تاکید بر اهمیت رشته کشتی به عنوان یکی از رشته‌های ورزشی پرمدال در میادین بین‌المللی به ویژه بازی‌های آسیایی و المپیک، با تصمیم دولت و تأیید رئیس جمهور، حق استفاده از عرصه و اعیان سالن ورزشی پایگاه اداری و اردوگاه شهید قاسم سلیمانی و سالن شهید ابراهیم هادی و سالن شهید مصطفی صدرزاده واقع در مجموعه ورزشی آزادی با حفظ مالکیت دولت به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرفاً جهت استفاده مشترک ورزشکاران کشور به مدت ۲۵ ساله به فدراسیون کشتی واگذار می‌شود.
بر اساس این مصوبه تمدید حق استفاده یاد شده برای دوره‌های بعد با تأیید دستگاه ناظر، منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین شده به وزارت ورزش و جوانان تحویل خواهد شد و نظارت بر تداوم فعالیت طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.