به گزارش خبرنگار مهر، کمیته بین‌المللی المپیک‌روز گذشته نظر خود را در مورد آیین‌نامه انتخاباتی کمیته ایران ارائه کرده است.

کمیته بین المللی المپیک آیین نامه مورد نظر را تایید نکرده و خواستار اعمال برخی اصلاحات در آن شده است.

منبع : مهر