به گزارش مهر، رحیم گل زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران، در نشست با کارکنان مجتمع شورای حل اختلاف ویژه ی صلح و سازش شهید سلیمانی و صلح یاران هیأت امنای بازاربزرگ تهران اظهار داشت: اصلاح ذات البین و فصل خصومت به ویژه در جرایم قابل گذشت و نیز جرایم مبتنی بر اختلافات مالی و صنفی، از سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه و در صدر برنامه‌های عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد و تأسیس مجتمع ویژه صلح و سازش در ساختمان دادسرای ناحیه ۱۲ در سال ۱۳۹۹ و نیز شعب ویژه صلحی در دیگر نواحی، در راستای عینیت بخشی به این سیاست راهبردی بوده است.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲ تهران با اشاره به ظرفیت بالای شوراها ی حل اختلاف در سامان دهی به امور قضائی گفت: شوراها ذاتاً نهادی مردمی هستند و استفاده از ظرفیت هیأت امنای بازار به عنوان افراد تأثیر گذار در جامعه و صاحبان مشاغل را مصداق توسعه‌ی مشارکت مردمی در حل و فصل اختلافات حقوقی به خصوص در حوزه اصناف دانست.

وی در خصوص اهمیت قضازدایی با اشاره به دغدغه‌های مسئولان قوه قضائیه بیان کرد: محدود نمودن صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها به نفع شوراهای حل اختلاف و اجتناب از ورود پرونده‌های کم اهمیت به فرایند قضائی کیفری به منظور تمرکز بر جرایم مهم را جلوه‌ای از عدالت ترمیمی و اقدامی مهم در تأمین مصلحت عمومی جامعه عنوان کرد.

گل زاده تصریح کرد: کاهش تراکم پرونده‌ها در دادسراها و محاکم، جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های بزه دیده و نیز تسریع در بازاجتماعی شدن بزهکار را از نتایج مستقیم سیاست جنایی قضازدایی برشمرد و اظهار داشت: کاهش ۵۵ درصدی موجودی دادسرای ناحیه ۱۲ ناشی از اجرای صحیح این سیاست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده است.