از وزارت جهاد کشاورزی در بخشی از این حکم آمده است‎؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سایر اعضا محترم هیأت مدیره در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله موفق و موید باشید.

پیش از این «محسن مردی» به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام فعالیت داشت.

منبع : مهر