به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، بازی های المپیک ٢٠٢٠ در حالی در توکیو در حال پیگیری است که کماکان در سطح شهر کمترین نشان و المانی از این بازی ها دیده می شود.

حتی از عروسکی که به عنوان نماد بازی ها طراحی شده هم کمتر نشانی در توکیو و حتی سالن محل برگزاری مسابقات دیده می شود. البته بعد از گذشت یک هفته بالاخره عروسک بازی ها آفتابی شدند.

«میرایتووا» نام عروسک طراحی شده برای بازی هاست، این عروسک ها در سالن «ماکوهاری مسه» که محل برگزاری مسابقات کشتی است، جانمایی شده اند.