به گزارش خبرنگار مهر، مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت نام از متقاضیان شرکت در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک امروز سه شنبه وارد روز سوم شد اما تا پایان وقت اداری این روز هیچ ثبت نام جدیدی صورت نگرفت.
بدین ترتیب انتخابات ۲۲ آذرماه کمیته ملی پارالمپیک همچنان ۵ متقاضی به این شرح دارد:
ریاست۱- سید محمد شروین اسبقیان
نایب رئیس ۱- سید محمد شروین اسبقیان، ۲- رقیه اله کرمی
هیات اجرایی۱- علی کشفیا، ۲- سید قاسم قاسمی، ۳- رقیه اله کرمی
خزانه دار۱- نعیمه نعیمی
بازرس ۱- علی کشفیا، ۲- سید قاسم قاسمی