به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی سازی در ۹ ماهه امسال به میزان ۶۲ درصد محقق شد.
بر این اساس از مجموع ۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده به عنوان درآمد دولت در بودجه سال جاری از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها، میزان ۳۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان محقق شده است.
سال گذشته مجموع تکالیف قانون بودجه از این محل ۹۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که مجموعاً یک هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان آن یعنی تنها ۲ درصد محقق شده بود.
تحقق اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی سازی (میلیارد ریال)

عمده درآمد محقق شده، مربوط به حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی سازی است که در آبان ماه سال جاری به خزانه واریز شد.
در این معامله تعهد خریدار ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است که ۳۲٫۵ هزار میلیارد تومان حصه نقدی آن است که پرداخت شده و ۷۰ درصد مابقی نیز به صورت اقساط ۳۶ ماهه و هر ۶ ماه یکبار پرداخت خواهد شد و تا ۴ سال به مبلغ سالانه ۲۷ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد خواهد داشت که در ارقام درآمدی بودجه سال آینده نیز لحاظ می‌شود.