به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیلی با اشاره به نقش هماهنگ کننده فدراسیون ورزشهای همگانی در برگزاری مسابقات کارکنان دولت اظهار داشت: هماهنگی بسیار خوبی بین فدراسیون ورزشهای همگانی و دیگر ارگان های ذیربط ورزش همگانی در خصوص برگزاری مسابقات کارکنان دولت به عمل آمده است و این هماهنگی نوید برگزاری مسابقات با کیفیتی را می دهد.
سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی ادامه داد: هیئت های استانی نقش اصلی در برگزاری مسابقات کارکنان دولت را دارا هستند و جذب مشارکت دستگاه‌ها در مراکز استان با حضور مسئولین ارشد استان در برگزاری مسابقات کارکنان دولت به عهده رئیس یا سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان است.
علی خلیلی با اشاره به کم تحرکی فراگیر در بین کارکنان دولت اظهار داشت: مسابقات کارکنان دولت برای کارمندان همانند یک هشدار عمل می کند که میزان آمادگی جسمانی خود را نسبت به سال گذشته بسنجند، بنابراین این مسابقات می تواند به عنوان انگیزه‌ای برای حفظ فعالیت بدنی منظم در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: برنامه توسعه فعالیت بدنی کارکنان دولت در فدراسیون ورزشهای همگانی از دیرباز در قالب یک انجمن کارکنان دنبال می شده است و هم اکنون تحت پوشش سازمان توسعه فعالیت بدنی با برنامه هایی نوآورانه پیگیری می شود.
خلیلی در پایان اظهار داشت: فدراسیون ورزشهای همگانی در این دوره از مسابقات قصد دارد، بازخوردهای شرکت کنندگان از رقابت ها را مورد بررسی قرار دهد تا در مسابقات آینده بتواند آیتم های جدیدی برای نیازهای حرکتی گوناگون طراحی کند.