انفجار کارپت جوشکاری در مغازه همکف صافکاری در خیابان عباسی تبریز باعث ریزش یک ساختمان و وارد شدن صدمات شدید به ساختمان های اطراف شد.

منبع : مهر